Årsmøte 2013

REFERAT ÅRSMØTE HFK

Tilstede: 15 stk inklusiv styret.

Dagsordnen: ble godkjent av årsmøtet, men det kom innspill på at info om årsmøte og oversikt over innkomne forslag bør ligge ute på hjemmesiden vår i god tid før møtet.

Dirigent: Jørund Brekke.

Referent: Katrine Disen.

Tellekorps: Jan Erik Hallingstad og Katrine Disen.

To til å underskrive protokollen: Åge Styve og Sverre Kirkebøen.

STYRETS BERETNING:

 • ble gjennomgått av Jørund Brekke(se pp-presentasjon).
 • Åke etterspør medlemsmøte.
 • Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

REGNSKAPET:

 • Kjell gjennomgikk regnskapet som var litt annerledes satt opp i forhold til tidligere, siden vi ønsker å søke om momsrefusjon, og må da ha prøve regnskapene atskilt fra resten av regnskapet.
 • Totalt et underskudd på 2300 kr, men her er regnet inn en regning fra 2011
 • Det reelle tallet for 2012 er et overskudd på ca 12000 kr.
 • Regnskapet er godkjent av revisor.
 • Årsmøtet godkjenner regnskapet.

HANDLINGSPLAN:

 • Jørund gjennomgikk denne(se pp-presentasjon).
 • Forslag til nye aktiviteter: leie skytesimulator av GJFF i Kvisla en  kveld, med påfølgende grilling.
 • Foredrag om trening av hund.
 • Foredrag om stell av hund og forberedelser til jakta.
 • Årsmøtet godkjenner handlingsplanen.

KONTINGENT:

 • forblir uendret.

INNKOMNE FORSLAG:

 • årsmøtet vedtar å gi styret mandat til å velge prøveledere.

NYE VEDTEKTER:

 • det er kommet en ny obligatorisk lovmal fra FKF. Årsmøtet gir styret fullmakt til å innarbeide klubbens vedtekter i den nye lovmalen.

VALG:

 • valget godkjennes av årsmøtet(se pp-presentasjon).
 • Protokolltilførsel: årsmøtet ber styret om å innarbeide i nye vedtekter at styret består av 9 medlemmer.

HALLINGRYPA:

 • Odd Harald gjennomgikk kriteriene og historien rundt Hallingrypa. Det er 3 personer som har vunnet den 2 ganger og mangler en siste seier for å få den til odel og eie.

HALLINGCUPEN:

 • ble gjennomgått og det skal legges ut komplett liste på hjemmesida vår.
 • Gratulerer til vinneren Lisbeth Ottesen!